Přeskočit odkazy

Zásady ochrany osobních údajů

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 

 

 • Informace pro osoby, které poskytly souhlas a pro obchodní partnery:

 

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o

Vašich právech:

 

 1. Informace o správci osobních údajů

 

Firma:                 TECHTEX s.r.o.

 

Sídlo:                   Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8        IČO: 25927329

 

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle +420 499 441 470 nebo e-mailu techtex@techtex.cz

 

(dále jen „Správce”)

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 

 1. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas, a to za účelem v souhlasu uvedeným. Právním základem zpracování je udělený souhlas.

 

 1. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob a informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici z důvodu ochrany obchodního tajemství jen po uplatnění práva na přístup k informacím. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

 1. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

 

 1. Informace o právech subjektů údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům

 

Osoba má právo získat od firmy potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15.

 

Právo na opravu

 

Osoba má právo dle čl. 16 na to, aby firma bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 

Osoba má za podmínek uvedených v čl. 17 právo na to, aby firma bez zbytečného

 

odkladu vymazala osobní údaje, které se dané osoby týkají, a firma má za určitých podmínek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

 

 • Právo na omezení zpracování

 

Osoba má právo na to, aby firma v případech uvedených v čl. 18 omezila zpracování jejích osobních údajů.

 

 1. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

 

Firma informuje osobu, pokud o to požádá, že příjemci osobních údajů byli informováni o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů (čl. 19).

 

 1. Právo na přenositelnost údajů

 

Osoba má právo za určených podmínek získat své osobní údaje, jež poskytla firmě,

 

 • daném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů (více čl. 20).

 

 1. Právo vznést námitku

 

Osoba má dle čl. 21 z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování (automatizované zpracování) založeného na těchto ustanoveních. Firma osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) pro tento marketing. Pokud osoba vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

VII.        Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 

Osoba má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, dle podmínek čl. 22.

 

VIII.       Právo podat si stížnost dozorovému úřadu

 

Osoba může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

 

 • Další informace pro obchodní partnery:

 

 

 1. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, adresa datové schránky, e-mailová adresa). V případě, že naším obchodním partnerem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera.

 

Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

 

Naše podnikatelské prostory jsou vybaveny kamerovým systémem, takže pokud je navštívíte, formou pořizování videozáznamů budeme zpracovávat též Vaši podobu. Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů, v případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

 

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

 

Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

 

Při monitorování kamerovým systémem je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce spočívající v nutnosti ochrany majetku Správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

 

 1. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona

 

 • 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Údaje na kamerovém záznamu se automaticky promazávají vždy po 14 dnech.